تیزر تبلیغاتی فرش حجازی

دوبله شده توسط گروه دوبلاژ آرنا

گویندگان: پوریا دهقانی – فرزانه زارعیان – سید محمدصالح هاشمی