پشت میکروفون ضبط دانکرک با دوبله آرنا

فیلم دانکرک به زودی با دوبله آرنا – پخش اختصاصی از ایران فیلم

مدیر دوبلاژ: سید علی خرمی

فیلم برداری: سید محمدصالح هاشمی – مهدی افشین

تدوین: سید محمدصالح هاشمی

گرافیک: محمد نوروزی