موشن‌گرافیک تبلیغاتی کاربیست (کاری از گروه دوبلاژ آرنا)

طراحی، اجرا و گویندگی از مجموعه فرهنگی هنری آرنا

گویندگان:

سید محمدصالح هاشمی

فرزانه زارعیان