گوینده نداره اثر؟؟؟!!!فقط مدیردوبلاژ و مترجم و باندساز داره؟؟؟که اونم یه نفره:)))))