رادیو آرنا (دکلمه متولدین خرداد ماه)

گوینده: سید محمدصالح هاشمی

متن: سیده مینا سیدصالحی