تیزر همایش روز جهانی غذا

تیزر همایش روز جهانی غذا، کاری از موسسه فرهنگی هنری آرنا

تدوین: محمد نوروزی
گوینده: سید محمدصالح هاشمی

گرافیک: سمانه سمیع‌پور