اساتید و مدرسین دوبله و گویندگی و مهندسی صدا در موسسه به شرح زیر هستند:

  1. امیرهمایون یزدان پور: کارگاه فن بیان دوبله / کارگاه فن بیان گویندگی
  2. مهدی جابری: کارگاه صداسازی دوبله / صداسازی و سلفژ دوره مقدماتی / صداسازی و سلفژ دوره پیشرفته
  3. حبیب ابراهیمی: کارگاه تئوری دوبله / کارگاه عملی دوبله مقدماتی / کارگاه عملی دوبله پیشرفته / کارگاه تمرین دوبله
  4. سید محمدصالح هاشمی: کارگاه آشنایی با استودیو و تجهیزات ضبط دوبله و گویندگی / کارگاه فشرده مقدمات صدابرداری و تدوین صدای خانگی / صدابرداری استودیو